Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-“Webwinkel” : Aircooled.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer
05081468. -“Afnemer”: de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van aircooled.nl

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede
alle geleverde producten en diensten, geleverd door aircooled.nl, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer
wordt door Aircooled.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Aircooled.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor
zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de
Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van
gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Aircooled.nl zijn vastgelegd en hebben
alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
6. Al onze leveringen zijn indien niet anders aangegeven met naafdoppen/naafkappen of
eventuele aanwezige wielbouten of moeren.

Artikel 2. Offertes
1. Aircooled.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan
door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de
offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of
per e- mail wordt overeengekomen.
2. Aircooled.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te
accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende
voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te
annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft
Aircooled.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Aircooled.nl genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn
vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de
overeenkomst aan Aircooled.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn
te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden,
ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum
dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Aircooled.nl schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Aircooled.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan
ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem
rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende
overeenkomst.
3. In geval Aircooled.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van
Aircooled.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Aircooled.nl te
sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u
geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aircooled.nl zal de Afnemer
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Aircooled.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast
honorarium is overeengekomen zal Aircooled.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Aircooled.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Aircooled.nl kunnen worden
toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Aircooled.nl naast vergoeding van de gemaakte
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met
inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan
heeft.
2. De vorderingen van Aircooled.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aircooled.nl ter kennis gekomen
omstandigheden Aircooled.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen; – indien Aircooled.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Aircooled.nl bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Aircooled.nl
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar online bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de
bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de
onderliggende overeenkomst met Aircooled.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden
op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te
ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Aircooled.nl te melden. De klant
dient het product – na overleg met Aircooled.nl – te sturen naar een door Aircooled.nl
vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.
Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u
het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor
het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de
overeenkomst met Aircooled.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft
herroepen, zal Aircooled.nl deze betalingen binnen veertien (28) werkdagen nadat Aircooled.nl
het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Aircooled.nl
behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het
reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is
geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Aircooled.nl of de
leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Aircooled.nl schade heeft
opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico
van de klant komt, zal Aircooled.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis
stellen. Aircooled.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van
deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Aircooled.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond
van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven
van Aircooled.nl geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een
daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Standaard worden de wielsets geleverd zonder wielbouten / wielmoeren tenzij anders
aangegeven.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of
overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten
met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening
worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij
vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Aircooled.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald
heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van
Aircooled.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de
producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont,
kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief
verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Aircooled.nl tot het moment van
volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor
de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten
diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van
genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist
het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Aircooled.nl te
bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig
aan zijn verplichtingen jegens Aircooled.nl heeft voldaan.
3. Ingeval Aircooled.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van
Aircooled.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien Aircooled.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen,
wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als
Aircooled.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Aircooled.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte
stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan Aircooled.nl
2. Indien een klacht gegrond is zal Aircooled.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Aircooled.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.